Begroting 2021-2024
portal

Deel II Financiële begroting

Financiële positie

Uitkomst begroting

Inleiding
Om de Begroting 2021 in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben in de financiële positie van onze gemeente.
Om dit te kunnen beoordelen wordt eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren) begroting. Verderop komt onze balanspositie aan de orde.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

23

-349

122

131

261

Bijstelling njn met resultaat

237

-795

-598

-299

-468

Invulling taakstellingen

-122

-10

Subtotaal

139

-1.153

-476

-168

-207

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren)

-84

-2

27

59

Coronacrisis

-10

-10

-10

-10

Meerjarenbegroting na najaarsnota

55

-1.165

-459

-119

-217

Geld vragende voorstellen

-719

-538

-405

-404

Dekkingsplan

1.885

1.000

1.000

1.000

Meerjarenbegroting

55

0

3

476

379

Uitkomst begroting

  • Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten volgen de uitkomsten van de meerjarenbegroting per jaar.
  • Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de Voorjaarsnota 2020 (vastgesteld raad 24 juni) en de Najaarsnota 2020 die gelijktijdig met deze begroting wordt behandeld.
  • Dit overzicht toont in 2021 een sluitende begroting (nihil) en vanaf 2022 positieve saldi.
  • Gezien de onttrekking aan de vrije algemene reserve in 2021, de lage stand van deze reserve en de grote risico's die nog boven ons hoofd hangen, storten we deze positieve saldi jaarlijks naar de vrije algemene reserve.
Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13