Begroting 2021-2024
portal

Paragrafen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat de gemeente in de begroting en de jaarstukken moet aangeven:

  • welke risico’s er spelen;
  • welke capaciteit (middelen) er beschikbaar is bij tegenvallers;
  • wat het beleid is ten aanzien van de risico’s, de capaciteit en de relatie tussen beide.

In deze paragraaf zal worden ingegaan op ons weerstandsvermogen in 2021. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij het beleid van onze gemeente. Vervolgens komt de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de risico’s waarvan sprake is binnen onze gemeente. Tot slot worden conclusies getrokken over het weerstandsvermogen.
Daarnaast zijn de op basis van het BBV en onze financiële verordening verplichte kengetallen opgenomen in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13