Begroting 2021-2024
portal

Deel II Financiële begroting

Meerjarenbegroting

Werkwijze

  • In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in meerjarenperspectief gepresenteerd.
  • Daarbij komen in het volgende overzicht afzonderlijk aan de orde:
  • de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;
  • indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
  • de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
  • het geraamde resultaat voor en na bestemming.
  • Meer gedetailleerde informatie over de baten en lasten zijn per programma opgenomen in het programmaplan.
  • Daarnaast treft u verderop een totaaloverzicht aan van de in deze begroting opgenomen bedragen voor bijstellingen en ombuigingen.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

01 Samenleving

Lasten

48.212

55.400

48.612

46.760

45.673

45.665

Baten

10.077

17.308

11.966

10.550

11.107

9.918

Saldo van baten en lasten

-38.135

-38.091

-36.646

-36.210

-34.566

-35.746

02 Omgeving

Lasten

20.852

20.642

17.007

16.548

16.647

16.686

Baten

13.773

12.536

10.012

10.029

10.056

10.119

Saldo van baten en lasten

-7.080

-8.105

-6.995

-6.519

-6.591

-6.567

03 Organisatie

Lasten

15.211

15.560

14.816

14.321

14.177

14.402

Baten

1.348

564

472

362

329

558

Saldo van baten en lasten

-13.863

-14.996

-14.344

-13.959

-13.848

-13.844

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Lasten

2.931

2.700

4.427

4.926

5.974

6.916

Baten

59.908

60.438

60.498

61.718

62.713

63.644

Saldo van baten en lasten

56.976

57.738

56.071

56.792

56.739

56.729

01 Samenleving

3.222

262

309

208

-1.091

77

02 Omgeving

356

1.493

461

223

189

113

03 Organisatie

356

252

36

29

-44

-70

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

-1.264

1.502

1.106

-563

-313

-313

Totaal mutaties reserves

2.670

3.509

1.913

-103

-1.258

-192

Resultaat

568

55

0

3

476

379

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13