Begroting 2021-2024
portal

Programma's

03 Organisatie en dienstverlening

Wat willen we bereiken (ambitie)?

We willen een gemeente zijn die betrouwbare dienstverlening levert. Naar onze inwoners én intern naar onze eigen collega’s en ons bestuur. We willen een gemeente zijn die wendbaar is in het aansluiten op wensen en initiatieven van inwoners, partners en collega’s en ook wendbaar is in het aansluiten op nieuwe wetgeving en decentralisaties. We hebben als bestuurlijk kader dat we een zelfstandige gemeente blijven en om dat te kunnen blijven, willen we meer en beter kunnen samenwerken met partners (andere gemeenten of organisaties). Dat allemaal willen, vraagt om een vitale organisatie met goed werkgeverschap als belangrijkste speerpunt. Want dit alles kunnen we alleen als onze medewerkers en wij als leidinggevenden dat kunnen waarmaken. Als onze medewerkers de professionals zijn die de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen, die wendbaar kunnen en willen zijn, die de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, die helder hebben wat van hen  wordt verwacht, die mogen werken in een stimulerende werkomgeving én, misschien wel het belangrijkste; die ondersteund worden door (en gemak ervaren van) eenvoudige processen, duidelijke rollen en gebruiksvriendelijke systemen.

Als organisatie hebben we in 2020 de volgende waarden vastgesteld.

Want we willen ons werk met aandacht kunnen doen en goed kunnen afronden. Daar ook de tijd voor hebben. We willen helderheid over wat van een ieder wordt verwacht en pas aan een klus beginnen als die helderheid er voor betrokkenen is. We willen dat iedereen zich niet alleen verantwoordelijk weet voor zijn of haar stukje van het proces maar ook voor het geheel en het eindresultaat. We willen in staat zijn elkaar daarop aan te spreken of (nog beter) dat een ieder in staat is zich uit te spreken. En we willen heel graag dat we ons werk eenvoudiger weten te maken en iedereen gemak bieden in het ondersteund worden door processen en systemen.  

Voor de toekomstige organisatie is de opgave:

  1. Onverminderd doorzetten van het proces “basis op orde” en het voltooien van de 4 pijlers
  2. Invulling geven aan goed werkgeverschap inclusief flexibele werkconcepten.
  3. Wendbaar kunnen zijn op het aansluiten op initiatieven, nieuwe wet- en regelgeving en in samenwerkingsverbanden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.002

17,5 %

Baten

694

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13