Begroting 2021-2024
portal

Paragrafen

5. Bedrijfsvoering

In artikel 20 van de Financiële verordening is gesteld dat in de paragraaf bedrijfsvoering naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het BBV de volgende onderdelen worden opgenomen:

  • de huisvestingskosten;
  • de automatiseringskosten;
  • budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant.

De huisvestings- en automatiseringskosten zijn tevens in het hoofdstuk 'overhead' opgenomen.

bedragen x € 1.000

2021

Huisvestingskosten

320

Automatiseringskosten

1.443

Raad

360

Griffie

241

Rekenkamer

40

Accountant

70

Rechtmatigheidsverklaring College
Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla in het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten”, legt het college met ingang van het verslagjaar 2021 in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid. Deze verantwoording vindt plaats op basis van model dat is opgesteld door de commissie BBV. Daarnaast zal in de bedrijfsvoeringsparagraaf toelichting worden gegeven op de rechtmatigheidsverklaring.
De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen.
Deze wijziging benadrukt de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid. Het is
vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. De achterliggende gedachte bij deze wetswijziging is dat het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls geeft voor de interne processen en beheersing. Het college moet immers kunnen steunen op een goed functionerend systeem van interne beheersing en controle, om te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast is de verwachting dat eerder het gesprek wordt gevoerd over wat het college gaat doen om eventuele bestaande onrechtmatigheden op te heffen of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen.
Het college zal in 2020 en 2021 stappen ondernemen, zodat de eerste rechtmatigheidsverklaring van het college kan worden opgenomen in de jaarrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13